• Política de Privadesa
    Sobre la pàgina web

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a travéS de la seu electrróxims de la Regidorística;A de Cultura de l'Ajuntament d'Oriola se subjectarà a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demàs normativa de aplicació. L'accés i utilizació dels serveis proporcionats en aquesta seu electrróxims suposa la aceptació d'aquesta "Polística; de Privadesa" per part dels usuaris.

Les dades de caràcter personal que es recaptin i tractin a travéS d'aquesta seu electrróxims tenen com ú finalitat la prestació dels serveis proporcionats en la mateixa, asística; com els sol·licitats pels usuaris i anarà acompany del preceptiu deure informació definit en el artística;cul 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En aquest sentit, les dades personals facilitats pels usuaris, ja sigui a travéS de correu electrróxims com mitjançant la utilizació dels diferents formularis web existents en aquesta seu electrróxims, ésseràn tractats en els Termes descrits en les clàusulas informatives que figuren al costat dels mateixos, tal com establix el citat artística;cul 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment del disposat en el artística;cul 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que se sol·licitin als usuaris ésseràn els estrictament necessaris, adequats i pertinents per a la finalitat per a la qual es recaptin, i s'indicarà, en el moment de la seva recollida, la seva caràcter voluntari o obligatori, asística; com les conseqüències de la obtenció dels mateixos o la negativa a subministrar-los. Així mateix, amb caràcter supletori, en cas que els formularis o sol·licituds manquin d'aquestes clàusulas, ésserà aplicable la present Polística; de Privadesa. En tot cas, els usuaris ésseràn responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionin, asística; com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades i els possibles perjudicis que d'això es derivessin. Mitjançant el subministrament de les seves dades personals en qualsevol de les seccions d'aquesta seu electrróxims, l'usuari autoritza el tractament dels mateixos amb les fins indicades en cada cas. Aquestes dades s'incorporaràn als corresponents fitxers de dades personals, degudament inscrits per l'Ajuntament d'Oriola en el Registre de l'Agencia Espanyona de Protecció de Dades, segú la legislació o normativa vigent aplicable.

Les dades personals dels usuaris ésseràn tractats amb les mesures de seguretat necessàries d'acord amb el previst en el artística;cul 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Tística; VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, es garantirà la confidencialitat de les dades i no es comunicaràn a tercers fora dels casos necessaris per a gestionar els serveis proporcionats a travéS d'aquesta seu electrróxims asística; com els previstos en la normativa vigent, no pudié utilitzar, en ningú cas, per a fins comercials. Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, cancelació i oposició sobre les seves dades personals, en la forma legalment prevista, davant l'Ajuntament d'Oriola, Calli Marqués d' Arneva, 1, 03300 Oriola.

    Utilizació de cookies i registre d'adreces IP

Aquesta seu electrróxims no utilitza ningú tipus de programari per a recaptar informació dels seus usuaris. Ú es genera una cookie a efectes merament estigueuística;, que no conté informació relativa als usuaris. Quant al registre de les adreces IP, serveix sróximsho para fins exclusivament estigueuística;, com les d'accés a la seu electrróxims. A fi d'oferir un millor servei, i amb la finalitat de facilitar el seu ús, es recullen de forma automàtica les dades de conexió i navegació en la seu electrróxims: el númer de Pàginas visitades, el númer de visites, l'activitat de les mateixes i la seva freqüència de utilizació.

    Enllaç amb la seu electrróxims de l'Agencia Espanyona de Protecció de Dades

S'inclou a continuació l'enllaç amb la seu electrróxims de l'Agencia Espanyona de Protecció de Dades https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php (artística;cul 6.1g) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrróxims dels Ciutadans als Serveis Pú).