Fòrum EstraTermes 2030

    Presentació FÒRUM ORIOLA 2030 - Desenvolupament, aplicació i millora de la metodologística;A de treball “EPC” en la Ciutat d'Oriola

En l'AnyO 2005 sis universitats innovadores i emprenedores de cinc paística; europeus, s'uneixen i desenvolupen, mitjançant un programa internacional denominat Exploring the Public City “EPC”, una eina de anàlisis urbà que pugui ser extrapolable a tot tipus de ciutats. Des de l'AnyO 2008 la Universitat d'Alacant és la coordinadora d'aquest programa. Durant sis anys es han desenvolupat tallers i activitats amb alumnes de cinc paística; en les quals diferents ciutats europees han estat analitzades amb l'objectiu d'aportar-los idees  per al seu futur.  En tots els casos aquestes idees, provinents d'una activitat de innovació docent, s'han exposat als responsables municipals corresponents al finalitzar el programa.

Al llarg d'aquests sis anys de programa EPC l'eina de anàlisis urbà ha anat perfeccionàndose fins que es defineix com resultat d'aquesta colaboració el model RGBG. Aquest model pretén mitjançant una recopilaciróxims  de dades ordenada, obtenir d'una forma molt didàctica la situació actualitzada d'un àmbito urbà permetent, asística; mateix, proposar solucions basàndose en aquesta informació. El Métot s'aplica en dues àmbitos, un objectiu i altre subjectiu. En el àmbito objectiu es treballa amb les dades reals obtinguts de la situació actual de la ciutat. En el àmbito subjectiu es treballa per comparació i interacció de les dades objectives.  Aquestes dues possibilitats de treball, permeten avaluar i comparar plans i conceptes, crear una visualizació de la situació una vegada realitzada la presa de dades, podent a posteriori, realitzar intervencions en zones crística; ja que les regles de dibuix permeten abstreure conceptes dels panols. La presa de dades ha de ser coordinada, repartint responsabilitats, de manera que la visualizació de les dades obtingudes i la seva integració permeti una lectura dels resultats i la producció de conceptes que posteriorment serveixin de punt de partida per a les labors de disenyO.

La revisió d'un Pla General és un procés complex en el qual ajuntament i equip redactor tenen un difística; repte, fer partística; als ciutadans de les decisions preses, sent els plans de participació ciutadana l'eina de contacte amb els habitants de la població.

El Pla de participació ciutadana vinculat a la revisió del PGOU d'Oriola ja ha estat engegat per l'equip redactor, sent una activitat de gran difusiróxims  i obtenié importants resultats. No obstant això, l'Ajuntament d'Oriola desitja incrementar la intensitat de la informació que li arriba al ciutadà.

La Universitat d'Alacant va a col·laborar en aquest acostament del procés de revisió del PGOU a la societat, aportant la seva experiència, exportant el resultat d'una investigació que sorgeix d'un programa de innovació docent. L'estructura de treball RGBG amb la divisió de treball en equips permet que d'una forma ordenada, i en coordinació amb l'equip redactor del PGOU, totes les institucions de la societat d'Oriola puguin participar i expressar la seva opinió sobre la ciutat d'Oriola i que els resultats al finalitzar aquesta activitat puguin ser transferits al procés de revisió del PGOU com opinió dels ciutadans.

La aplicació d'aquest métot de treball va a ser similar a l'experimentada en altres ciutats. Es divideix en tres fases, una primera fase de presa de dades, una segona fase de anàlisis de les dades obtingudes i una tercera fase de desenvolupament de propostes. Hem acordat denominar a aquesta activitat FÒRUM, fòrum pel significat plural i de aportació d'opinions que aquesta paraula pot significar.

En les tres fases el paper de la societat oriolana, a travéS de les seves institucions, associacions i persones és fonamental. En una primera fase a travéS de l'experiència pròpia de cadascun d'ells. En una segona fase a travéS de la sística; i el coneixement de la situació d'Oriola en l'actualitat. En una tercera fase a travéS d'aportar idees i solucions als problemes concrets. Tot aquest treball es va a materialitzar a travéS de conferències i tallers, oberts a tots els ciutadans. Els àmbitos de treball, els conceptes a treballar i les problemàticas a detectar es coordinen amb l'equip redactor del PGOU per a garantir que  el resultat obtingut sigui part del Pla de participació ciutadana i serveixi a l'equip redactor com documentació dintre del procés de revisió del PGOU.