13

Dic

Se signa un conveni per a crear un fòrum de participació amb vista a la redacció del Pla General

13 de Desembre de 2011.

El nou Pla General de Ordenació Urbana (PGOU) d'Oriola està previst que sigui una realitat dintre d'aquesta legislatura, de fet, la corporació prevé aprovar-lo, al desembre de 2013. Abans, i de forma paral·lela a la seva elaboració, es crearà un fòrum de participació gràcies al conveni que han subscrit aquesta dt.ny l'Ajuntament i la Universitat d'Alacant, que aplicarà el sistema Exploració d'Espais Pú (EPC en les seves sigles en ingléS), que es durà a cap per primera vegada en EspanyA, dintre d'un fòrum amb el nom genéric de ‘Fòrum Oriola 2030’. D'aquesta manera, l'Ajuntament pagarà uns 30.000 euros a la Universitat d'Alacant en concepte d'aquest treball de investigació. L'alcalde d'Oriola, Monserrate GuilléN; la regidora de Planificació, Antonia Moreno; el vicerector de Investigació de la Universitat d'Alacant, Manuel El Palomar; la responsable de la redacció del PGOU, Emparo Berjó i el coordinador del fòrum, l'arquitecte orioa Antonio Galiano, van anar els encarregats de presentar aquesta nova etapa d'estudi i participació en el futur ordenament urbanística; de la ciutat, que segú Berjó planificarà Oriola per als prróxims 20 anys. La metodologística;que seguirà l'equip universitari està basada en un estudi que data de 2005 i que s'ha seguit en diverses ciutats europees segú tres eixos: La recopilació de dades, la intervenció en zones critiques del municipi i la divisió en grups de treball que procuri la participació i presa decisions de tots els col·lectius del Termes municipal.

Antonia Moreno ha manifestat que el fòrum servirà per a donar resposta “amb la màxima participació posible”.

Per la seva banda, la directora de l'equip redactor ha concretat algunes dates. D'aquesta manera, ha previst que el primer document, base del treball, sigui elevat al ple en el mes de març. La versió preliminar s'elevarística;A a el Màximo róxims municipal en el mes de setembre d'aquest mateix anyO i abans de desembre de 2013, després de la aprobació en ple, el nou PGOU ésserà remès al Govern valencià, el qual deureà aprovar-lo en ú instància. Segú Bru, el PGOU pretén centrar-se màs en el medi ambient. No es prevéN noves qualificacions en la zona d'Oriola Costa, encara que sística; que es contemplaràn noves zones de caràcter urbà en el casc de la ciutat i, sobretot, en les pedanística;as, asística; com la recalificació de sòl amb destinació a activitats industrials. La elaboració del PGOU, i tota la informació que aquesta generi, ésserà publicitada en una pàgina web creada al respecte “www.plangeneraldeorihuela.es”.